สหกรณ์บริการ

สหกรณ์บริการ สมัครง่าย ใช้เอกสารน้อย
สหกรณ์บริการ
สหกรณ์บริการ
ไม่กำหนดเงินเดือน
กำหนดเงินเดือน
สูงสุด 6.50% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
ระหว่าง 20-75 ปี
อายุผู้สมัคร

สหกรณ์บริการคืออะไร

สหกรณ์บริการจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประกอบอาชีพร่วมกันโดยการจัดตั้งสหกรณ์บริการนั้นจะต้องมีประชาชนมากกว่า 10 คนขึ้นไปถึงจะมีการจัดตั้งสหกรณ์ได้ การที่สมาชิกสหกรณ์บริการได้เข้าร่วมกลุ่มขึ้นมานั้นจะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพได้เหมือนกับสหกรณ์การประมงอีกด้วย ปัจจุบันได้มีสหกรณ์เกิดขึ้นมาซึ่งแต่ละสหกรณ์จะมีลักษณะของสหกรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น สหกรณ์บริการ มอมีวัตถุประสงค์จัดการสมาชิกให้ได้รับความสะดวกมากขึ้นซึ่งจะมีการบริหารงานโดยอาศัยหลักธรรมาภิบาล, สหกรณ์บริการการไฟฟ้านครหลวงที่ช่วยในการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์บริการโดยการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิกในราคาที่ถูกลง, สหกรณ์บริการครูแพร่

การจัดตั้งสหกรณ์บริการมีข้อดีอย่างไรบ้าง 

การที่สมาชิกสหกรณ์ได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นมาเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกระหว่างกัน หากสมาชิกผู้ใดที่มีความต้องการก็สามารถเดินทางเข้ามาได้ที่สหกรณ์บริการเพื่อที่จะได้ช่วยแก้ปัญหาร่วมกัน นอกจากนี้แล้วการเป็นสมาชิกสหกรณ์บริการจะช่วยให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนกับสหกรณ์เครดิตยูเนียน รู้จักประหยัดอดออมเพราะมีบริการฝากเงินที่ทางสหกรณ์บริการได้เปิดขึ้นมาเพื่อสมาชิก

สหกรณ์บริการ มอ.มีแนวคิดอย่างไรบ้าง

สำหรับสหกรณ์บริการ มอจะมีบริการที่หลากหลายโดยเริ่มแรกในปี 2546 ได้มีการบริหารกิจการหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกวิทยาเขตเพื่อเป็นการสนองเจตนารมณ์อีกทั้งสหกรณ์บริการ มอได้มีการจำหน่ายเครื่องหมายของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือที่ระลึกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่วนสมาชิกต้องการที่จะฝากเงินสามารถทำการฝากเงินกับสหกรณ์บริการ มอได้แต่จะต้องเป็นศิษย์เก่าม.อ., นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในปัจจุบันและผู้ใช้บริการของสหกรณ์บริการเท่านั้นสำหรับอัตราดอกเบี้ยจะเริ่มต้นที่ร้อยละ 1 – 3.70 ซึ่งจะมีทั้งฝากออมทรัพย์และฝากประจำ การฝากเงินแบบออมทรัพย์จะสามารถฝากเงินได้ไม่จำกัด ส่วนการฝากประจำสามารถฝากได้สูงสุดรายละ 600,000 บาท สมาชิกสหกรณ์บริการ มอที่ได้รับความเดือดร้อนต้องการเงินสามารถติดต่อสหกรณ์บริการเพื่อทำเรื่องขอกู้เงินได้การขอกู้เงินนั้นมี 3 ประเภทคือ เงินกู้สหกรณ์เพื่อเหตุฉุกเฉินเป็นการขอกู้เงินอย่างเร่งด่วนโดยสมาชิกที่ขอกู้เงินได้จะต้องมีทุนเรือนหุ้นมากกว่า 3,000 หุ้นแล้วเป็นสมาชิกสหกรณ์บริการมากกว่า 1 เดือน ระยะเวลาในการชำระเงินคืนจะต้องชำระคืนภายใน 12 งวด, เงินกู้สหกรณ์สามัญเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปหรือไว้ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาลโดยสมาชิกที่ขอกู้เงินได้จะต้องมีทุนเรือนหุ้นมากกว่า 3,000 หุ้นแล้วเป็นสมาชิกสหกรณ์บริการ มอมากกว่า 3 เดือน จะต้องมีหลักประกันสำหรับสมัครสหกรณ์ออมทรัพย์ขอเงินกู้สามัญไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของสิทธิเรียกร้องในมูลค่าหุ้น, เงินกู้สหกรณ์พิเศษเพื่อใช้ในการซื้อรถยนต์ ที่ดิน ประกอบกิจการ ซื้อบ้านพร้อมที่ดินหรือแม้กระทั่งชำระหนี้ในผู้อื่นโดยสมาชิกที่ขอกู้เงินได้จะต้องมีทุนเรือนหุ้นมากกว่า 3,000 หุ้นแล้วเป็นสมาชิกสหกรณ์บริการ มอมากกว่า 3 เดือน หลักประกันจะเป็นมูลค่าหุ้นหรือเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์บริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ส่วนอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 5.50 ต่อปีซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับใหม่

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ตะวันออกลิสซิ่ง รวบรวมสินเชื่อไว้มากมาย
ไม่กำหนดเงินเดือน
กำหนดเงินเดือน
ไม่กำหนดดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
ระหว่าง 20-60 ปี
อายุผู้สมัคร
แอพฟินนิกซ์ ให้ยืมเงินทันทีฟรีดอกเบี้ย
เริ่มต้น 8,000 บาทต่อเดือน
กำหนดเงินเดือน
สูงสุด 33% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
ระหว่าง 20-60 ปี
อายุผู้สมัคร
สินเชื่อส่วนบุคคลไทยพาณิชย์ ของ่ายผ่าน SCB EASY
เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน
กำหนดเงินเดือน
สูงสุด 25% ต่อปี
ร้อยละต่อปี
ระหว่าง 20-65 ปี
อายุผู้สมัคร